Na terenie miasta Poznań grupa naszych pięciu pracowników wykonała prace demontażowe eternitu znajdującego się na dachu budynku mieszkalnego. W ciągu dwóch dni roboczych zebrano łącznie 120 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych. Zdemontowany materiał zawierający azbest został zabezpieczony zgodnie zobowiązującymi przepisami, a następnie zutylizowany na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Pracownicy firmy ZbieramyAzbest każdorazowo posiadają środki ochrony osobistej - chroniącej przed włóknami azbestu. Nasza działalność jest zgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Działamy w oparciu o stosowne normy i pozwolenia.