Na terenie miasta Poznań grupa naszych pięciu pracowników wykonała prace demontażowe eternitu znajdującego się na dachu budynku mieszkalnego. W ciągu jednego dnia zdemontowano łącznie 220 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych. Zdemontowany materiał zawierający azbest został zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przekazany do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Pracownicy firmy ZbieramyAzbest każdorazowo posiadają środki ochrony osobistej, chroniącej przed włóknami azbestu. Nasza działalność jest zgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Działamy w oparciu o stosowne normy i pozwolenia.