Nasza firma zajmuje się działalnością związaną z usuwaniem płyt azbestowych na obszarze całego kraju. Kadra wyszkolonych i kompetentnych pracowników wykonuje prace związane z usuwaniem azbestu zgodnie z zadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w oparciu o aktualne normy i przepisy. W Poznaniu wykonaliśmy szereg prac związanych z kompleksowym usuwaniem eternitowych płyt azbestowych z obiektu jednej z elektrowni.

Po zakończonym procesie demontażu azbestu akredytowane laboratorium wykonało dla nas pomiar stężenia włókien respirabilnych w powietrzu, dając nam pewność, że otoczenie obiektu jest wolne od szkodliwych mikrowłókien, powstających podczas usuwania płyt azbestowych. Odpady zawierające azbest trafiły na składowisko odpadów niebezpiecznych, gdzie  zostały poddane unieszkodliwieniu.