Dzikie wysypiska azbestowe stanowią zagrożenie dla środowiska glebowego jak i dla osób mających z nimi bezpośredni kontakt. Przebywanie w otoczeniu skażonym respirabilnymi mikrowłókami azbestowymi może powodować wiele chorób układu oddechowego. Mikrowłókna azbestu, gdy trafią bezpośrednio do płuc, ulegają kumulacji bez możliwości usunięcia ich z organizmu. Bardzo ważne jest zatem informowanie odpowiednich organów o miejscach nielegalnego składowania odpadów azbestowych. Firma Zbieramy Azbest, mając na względzie środowisko naturalne jak i zdrowie ludzi, prowadzi prace związane z likwidacją dzikich wysypisk azbestowych.

Podczas wizyty w Szczecinie zlikwidowaliśmy dzikie wysypisko płyt eternitowych, zlokalizowane na jednym z pól, które bezpośrednio przylegało do ściany lasu. W trakcie likwidacji dzikiego wysypiska odpadów azbestowych zabezpieczono i przetransportowano na składowisko odpadów niebezpiecznych 6 ton odpadów. Nasi pracownicy, posiadający stosowne uprawnia, oczyścili teren z pozostałości szkodliwych odpadów, zostawiając środowisko wolne od zanieczyszczenia.